توضیحات

مناسک حج با الفاظی‌کوتاه و نغز، و گرایشی است با نیّت و تصمیم به سوی معنی و عمل، وگزارشی است از همه اسلام؛ الفاظش، رهگذری‌است برای یادکردن معنی و سپس انجام اعمالِ پر معنی. احرام، طواف، سعی، وقوف عرفات و مشعرالحرام، بیتوتة منی، رمی جمرات، قربانی، حلق یا تقصیر، همه‌اش اعمال‌ است و اشارات، حتی وقوفش نیز، فکری، و حرکتی معرفتی است‌که آمادگی برای عملِ بیشتر و خالص‌تر است.

آیت‌الله العظمی دکتر محمّد صادقی تهرانی این‌کتاب شریف را در خانه خدا و در کنار حرم امن الهی و با معرفتی عرفانی قلم زده‌اند. موقع خواندن، با لمس اشارات لطیف و پر مغزش، گویی‌که راهی حج شده‌ای و به کشور حج راهت داده‌اند، پیله تنیده‌ات را سوراخ کرده‌ای، و کلاف پیچیده‌ات باز شده، تا از خود خواهی و خود راهی برهی، و به سوی خدا و خدایی‌ها بروی و ...

 


مشخصات

مؤلف : آیت‌الله العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی

زبان : فارسی


کتاب های مشابه


حـــج - فقه سیاسی اسلام - اسرار، مناسک، ادله حـــج - فقه سیاسی اسلام - اسرار، مناسک، ادله
قیمت : 70000 ریال