کجاست وحدت بخش مسلمانان جهان جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۰

«أین جامع الکلمة علی التقوی» کجاست وحدت‌بخش کلمه دور محور تقوی؟ آن‌که مکلفان و به‌خصوص مسلمانان را دور تقوای مطلق و بدون تقیه جمع خواهد کرد؛ تقوای علمی، اعتقادی، اخلاقی و عملی: فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن و هرچه آن مورد رضایت خداست؛ تقوای فراگیر و رها از تقید و دغدغه.پس حکم صاحب‌الامر تقوای بدون تقیه در همة زوایا و درجات است، «لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون»،2 ؛ و این (با اوصافی که تا این‌جا در باب او بیان گردید) باب‌الله است:   «أین باب‌الله الذی منه یؤتی»   کجاست باب‌الله که مردمان از این درگاه می‏آیند؟ درگاهی که به سوی خدا و اسباب خشنودی او گشوده است. «أین وجه‌الله الذی یتوجه الیه الاولیاء»؛ کجاست وجه اللهی که اولیای خدا به او روی می‏آورند؟ 


«أین جامع الکلمة علی التقوی» کجاست وحدتبخش کلمه دور محور تقوی؟ آنکه مکلفان و بهخصوص مسلمانان را دور تقوای مطلق و بدون تقیه جمع خواهد کرد؛ تقوای علمی، اعتقادی، اخلاقی و عملی: فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن و هرچه آن مورد رضایت خداست؛ تقوای فراگیر و رها از تقید و دغدغه.پس حکم صاحبالامر تقوای بدون تقیه در همة زوایا و درجات است، «لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون»1؛ و این (با اوصافی که تا اینجا در باب او بیان گردید) بابالله است:

«أین بابالله الذی منه یؤتی» کجاست بابالله که مردمان از این درگاه می‏آیند؟ درگاهی که به سوی خدا و اسباب خشنودی او گشوده است. او آخرین دروازة ربانی است که نمایندة همة درهای عصمت رسولی و رسالتی، و تحققبخشی واقعی «و اوتوا البیوت من ابوابها»،3 ؛ صاحبالامر جامع و نمایندة درگاه هر دو ثقل (قرآن و عترت) است. اینگونه دست هر دو ثقل در باب قرآن و سنت گشوده خواهد بود. بدینسان او «وجه» خداست:

«أین وجهالله الذی یتوجه الیه الاولیاء»؛ کجاست وجه اللهی که اولیای خدا به او روی می‏آورند؟ رویآوری به او، رویآوری به راه خداست که بر اثر شناخت، اطاعت و خدمتگذاری صاحبالامر% به دست می‏آید؛ چه اینکه وی با توجه به مقام عصمتش، نسبت به هردو ثقل، معصوم است.

والسلام علی عبادالله الصالحین

برداشتی از کتاب آین

آیت الله دکتر محمّد صادقی تهرانی (صاحب الفرقان)

 


1 . در آن عصر قرآن و اهل قرآن دو همراه تبعیدشده و کنار نهاده شدهای هستند که هیچ پناهگیرنده به آن رو نمی‏آورد.

2 . ... تا دینش را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هرچند مشرکان را بسی ناخوش آید.(توبه، 33)

3.  و به خانه از درهای (ورودی) آن ها در آیید. (بقره، 189)