فطریه (زکات فطره) دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰

میزان فطريه عبارت است از سه كيلوگرم از قوت غالب شما و خانواده تان؛ كه اگر بيشتر برنج مى خورید، برنج است و اگر گوشت مى خورید گوشت، و بالاخره آن غذایی که غالباً مصرف مى كنید؛ كه اگر غالباً مخلوطى از برنج و گوشت و نان و ... است، سه كيلوگرم از اين مخلوط را بايستى فطريه بدهید، و اگر قوت غالبى ندارید و تعدادى از غذاها را يكسان مصرف مى كنید، همان تعداد را بايستى منظور نمایید.


زكات فطره يا فطريه 
مسأله ی 485- «فطريه» برعهده ى هر مسلمان مكلفى است كه مخارج ساليانه و ماهيانه و يا روزانه اش را دارد، چه روزه رمضان را گرفته باشد يا نه، چه با عذر نگرفته و چه بى عذر، در هر صورت فطريه ى خود و كسانى را كه برعهده ى اويند بايد بپردازد. 
مسأله ی 486- آن چه موجب پرداختن فطريه ى ديگران است اين است كه آن ها معمولًا از نظر مخارجشان زير پوشش شما باشند و بنابه روايت «من تعول»: كسى كه عائله ى شما بحساب آيد، كه ميهمانان بى نياز را هرگز شامل نيست ، و اين جا اصل زكات فطره خود شما و كسانى كه از عيالات و زير پوشش شما هستند بر شما واجب مى باشد و ديگر هيچ، كه اگر بى نيازى مدتى هم ميهمان شما باشد زكات فطره اش بر شما نيست، و اگر نيازمندى شب عيد فطر نزد شما ميهمان باشد فطريه اش بر شما واجب است چه از نفقه خواران هميشگى شما باشد يا نباشد مشروط با اين كه قدرت پرداخت فطريه او را داشته باشى والّا اگرنه شما و نه مهمان شما هيچ كدام تمكّن مالى نداريد زكات فطره بر هيچ كدام واجب نيست و اگر نفقه خوار شما شب عيد فطر ميهمان شما نباشد هر كجا باشد هم چنان فطريه اش بر شما واجب است. شرطهايى كه در دهنده فطريه است درباره ى كسانى كه فطريه آن ها را بايد بدهى نيست كه نه عاقل بودنشان شرط است و نه مكلف يا حتى مسلمان بودنشان خصوصاً در صورت توجه دادن به اسلام كه زير پوشش «المؤلفة قلوبهم» اند. 
مسأله ی 487- اندازه ى فطريه عبارت است از سه كيلوگرم از قوت غالب خودش و عيالش كه اگر بيشتر برنج مى خورد برنج است و اگر گوشت مى خورد گوشت و بالاخره آن چه غالباً مصرف مى كند، كه اگر غالباً مخلوطى از برنج و گوشت و نان و ... است سه كيلوگرم از اين مخلوط را بايستى فطريه بدهد، و اگر قوت غالبى ندارد، كه تعدادى از غذاها را يكسان مصرف مى كند، همان تعداد را بايستى منظور كند و بالاخره «مِن أوْسَطِ ما تُطْعِمُونُ أهْليكُمْ» (سوره ى مائده، آيه ى 89) گرچه موردش كفاره ى قسم است، ولكن برمبناى مناط يگانه ى اصلى كلى- اضافه بر دلالت اين آيه ى شريفه- رواياتى هم در اين زمينه دالّ بر اين مطلب است. 
مسأله ی 488- فطريه ى يك نفر حداقل بايستى به يك نفر داده شود، و مصرف زكات فطره همان مصرف زكات معمولى است، و چنان كه در ميان خويشان و بستگانش مستمندانى به خصوص آبرومند باشند حق تقدم با آن ها است. 
مسأله ی 489- در زكات عمومى و زكات فطره لازم نيست به گيرنده گفته شود زكات است و بلكه در صورتى كه اهانت باشد جايز هم نيست و كافى است به صورت هديه و به نيت زكات بپردازد و خويشاوندان آبرومند مستمند بر ديگران تقدّم رُتْبى دارند.