گفتار موضوعی :


 فطریه (زکات فطره)

فطریه (زکات فطره)

بیانیه ها :


تشابه اسمی!!؟

تشابه اسمی!!؟