اسامی قرآن

تفسیر موضوعی قرآن | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

اسامی قرآن ، از جمله امتیازاتش این است که چه اسم های خود قرآن و چه اسم هایی که قرآن برای اشخاص یا برای بلاد معین کرده است ، دارای معانی خاص و مناسب با مسمّایش می باشد. برخلاف اسمایی که صرفاً از نظر لفظی اسم است ولی از نظر معنوی اسم نیست.

ادامه مطلب »


انسان خلیفةالله، جانشین خدا نیست

تفسیر موضوعی قرآن | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

خلیفة اللّه بودن انسان به معنای جانشینی خدا نیست. اصولاً باید دید این «ة» خلیفة چه «ة» تایی است؟ تای تأنیث نیست. زیرا انسان که مؤنث نیست. بلکه این «ة»،تای مبالغه است مثل « بَلِ الانسان علی نفسه بصیره » (قیامه،75 /14) این « بصیرة » ‌حامل ضمیر انسان است یا حامل ضمیر نفس؟ قطعاً حامل ضمیر انسان است. پس این «ة» تای مبالغه است. یعنی انسان بر خودش بسیار بینا و آگاه است. البته ابصر از انسان، خداست « وعلموا أنَّ اللّه یحول بین المرء وقلبه » ( انفال،8/ 24)، « و نحن أقرب الیه من حبل الورید » (ق،50/ 16)

یـار نزدیک تر از من بـه من است                وین عجب تر که من از وی دورم

ادامه مطلب »


سجدۀ ملائکه بر آدم یا خدا ؟

تفسیر موضوعی قرآن | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

و به راستى ما شما را در زمين همواره (در حد امكان و توانتان) تمكين داديم، و براى شما در آن وسايلى براى معيشت نهاديم (اما) چه كم سپاسگزارى مى كنيد (10) و بى چون شما را به درستى آفريديم.

ادامه مطلب »


نجاست مشرکین در جسم یا روح ؟

تفسیر موضوعی قرآن | ۱۳۹۳/۳/۲۳ ۱۶:۳۰:۰۰ |

در آيه 28سوره توبه ؛ « انما المشركون نجس » : مقصود از نجاست ، نجاست بدنى مشركان نيست ، زيرا شرك كار روح است و نه بدن ، پس مشركان داراى نجاست روحى اند و نه بدنى

ادامه مطلب »