جلسه 169 : علت نوشته شدن فصل الخطاب توسط حاجی نوری