جلسه 150 : طلوغ خورشید از غرب در زمان ظهور امام مهدی