جلسه 89 : خواب آیت الله مرعشی درباره ی علامه حلی و آیت الله صادقی تهرانی