جلسه 70 : چرا ابراهیم نسبت به ستارگان فرمود «هذا ربی»