جلسه 57 : پاسخ به مثال نور و خورشد و حرارت توسط مسیحیت برای اثبات سه مساوی یک است