جلسه 2 : انواع حُجُب و انواع قُرب


بسم الله الرحمن الرحیم

شریعت دارای دو بُعد است: یک بُعد عملِ صرف، بر مبنای نیتِ صرف، که این جسم شریعت است، اضافه بر اقلِّ روحش که نماز، روزه، حج و سایر عبادات را بدون ریا و بر مبنای امر خدا انجام دهیم. این أقلّ شریعت است که دارای مصباح نیست، بلکه جسد شریعت است.

در دو بُعد نیت و عمل، بُعد دومِ شریعت، دارای مصباح است و دارای نور است، هم نور درونی و هم نور برونی. نور درونیش شریعت را در هر دو بُعد باطنیِ نیّت، و ظاهریِ عمل روشن می‌سازد و در بُعد برونیش؛ برای عامل به آن (شریعت) و دیگران، روشنگر است و به طور کلی هر اندازه حُجُب، چه حجب ظلمانی و چه حجب نورانی، از بین بنده و خدا برطرف گردد، مصباح بودن و نورانیت این شریعت بالاتر و والاتر خواهد بود.

سه حجاب بین ما و خدا موجود است:

۱. حجابِ امکان از ممکنات، و حجابِ الوهیت از خدا. که برداشتن این حجاب امکان پذیر نیست. نه خدا خلق می‌گردد و نه خلق خدا می‌شود. اما دو حجاب دیگر بایستی حتی الامکان برداشته شود.

۲. حجاب گناهان و بی‌معرفتی‌ها، که زدودن این حجاب، بُعدِ اول از دو بُعد «لا اله» است، که بایستی حجاب‌های درونی و برونی، و کل ناشایستگی‌های فردی و اجتماعی از میان برود. این حجاب؛ ظلمانی است.

۳. حجاب نور، که عبارت است از علم و ایمان و حتی عمل به ایمان، که این مثلثِ حجاب در عین نور بودن، اگر غرور آور باشد و ایجاد مَنیّت و انیّت کند؛ حجاب است. نورانیت دارد چرا که دانش است، بینش است، کاوش و کوشش است بر مبنای ربانیت، اما حجاب است در صورتی که انسان را از خود و خودیّت‌ها نرهاند و او را به مرحله‌ی « أو أدنی» نرساند و حتی از «قابَ قَوسَین» هم دور باشد.

و ما سه مرحله‌ی قرب داریم:

۱. قرب بُعد اول، شریعت با مراتب درونیِ نیّت و برونیِ عملش پیش از «قاب قوسین».

۲. بُعد دوم، «قاب قوسین» که کل حجاب‌ها اعم از نورانی و ظلمانی برطرف شود.

۳. بُعد سوم، اینکه خود را هم فراموش کند و به مرحله‌ی «أو أدنی» رسد که:

از آن دیدن که غفلت حاصلش بود دلش در چشم و چشمش در دلش بود

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته