جلسه 105 : تتمه عام و خاص و مطلق و مقید - باب علم مُنسدّ