درس خارج اصول فقه قرآنی
درس تفسیر موضوعی
درس اخلاق بر مبنای مصباح الشریعه
گزیده سخنان